За коалицията

Кои сме ние?

Коалиция за майчино здравеопазване е сформирана през месец януари 2016 година неформална коалиция между различни неправителствени организации и индивидуални активисти и журналисти, ангажирани с каузи в сферата на майчиното здравеопазване.

В нея членуват следните организации, които, допринасяйки своя досегашен опит и експертиза, обединяват усилия за подобряване на условията на майчиното здравеопазване и родилната грижа в България:

Фондация „Родители за родители“
Фондация „Родители за родители“ е създадена, за да работи за промяна на нагласите и практиките, свързани с грижите за бременната, раждащата жена и новороденото. Фондацията си поставя за цел да съдейства за въвеждане на холистичния модел на грижа, за въвеждане на добри практики относно естествено протичащите процеси в организма на жената, свързани със зачеването, бременноста, раждането и следродилния период, да работи за познаване и зачитане на правата на бременната и родилката. Подпомага активно и съдейства за подготовката на родителите за задачите, които ще се налага да решават по пътя от зачеването до пълнолетието на децата им.

Сдружение „Родилница“
Регис­т­ри­рано е като юри­ди­ческо лице с нес­то­пан­ска цел в общес­т­вена полза през 2012 г., но още от 2009 г. работи като нефор­мална граж­дан­ска орга­ни­за­ция. Целите на сдру­же­ни­ето съг­ласно устава са да пре­дос­тавя инфор­ма­ция за пра­вата на жените по време на бре­мен­ност, раж­дане и след­ро­до­вия период; да пре­дос­тавя под­к­репа и юри­ди­ческа помощ на жени, пре­жи­вели трав­ма­тично раждане; да лобира с асо­ци­а­ции на лекари и аку­шерки, бол­ници и наци­о­нал­ната здравна сис­тема за подоб­ря­ване на кон­сул­та­тив­ната, родил­ната и след­ро­дил­ната помощ; да пре­дос­тавя инфор­ма­ция и под­к­репа на аку­шерки и дули; да учас­тва в подоб­ря­ване на зако­но­да­тел­с­т­вото по отно­ше­ние на кон­сул­та­тив­ната, родил­ната и след­ро­дил­ната помощ; да орга­ни­зира наб­лю­де­ния и ста­тис­ти­чески про­уч­ва­ния върху със­то­я­ни­ето на кон­сул­та­тив­ната, родил­ната и след­ро­дил­ната помощ и да орга­ни­зира кон­фе­рен­ции, семи­нари, пуб­лични акции и други законни форми на граж­дан­ска дей­ност, свър­зани със защита пра­вата на бре­мен­ните, родил­ките и жените.

Фондация “Приятелство”
Фондацията спомага със своята дейност за здравословен начин на живот на всеки човек, за социална активност по отношение на здравето и за хуманно здравеопазване. Вижда в бъдеще всички майки да са знаещи, спокойни и уверени, да раждат здрави и щастливи бебета, които растат в здравословна и любеща среда. Работи всеки човек да осъзнае и поеме отговорността за собственото и на децата си физическо и психическо здраве. Подготвя бъдещите майки за здравословна бременност, естествено раждане и първи грижи за бебето; предоставяме информация и подкрепа на младите семейства за отглеждане и възпитание на децата; работи за хуманизиране на майчиното и детското здравеопазване; променя нагласи и фокусира вниманието на обществото върху бременността, раждането и отглеждането на децата. Фондацията е създадена като леснодостъпна и открита организация за обществена полза да запълни празнотата в общественото здравеопазване по отношение на грижите и услугите за бременните жени, родилките, майките с малки деца и техните семейства. Основните методи са обучение, предоставяне на информация, работа в групи за подкрепа, консултации, организиране на събития и др.