За коалицията

Кои сме ние?

Коалиция за майчино здравеопазване е сформирана през месец януари 2016 година неформална коалиция между различни неправителствени организации и индивидуални активисти и журналисти, ангажирани с каузи в сферата на майчиното здравеопазване.

В нея членуват следните организации, които, допринасяйки своя досегашен опит и експертиза, обединяват усилия за подобряване на условията на майчиното здравеопазване и родилната грижа в България:

Фондация „Родители за родители“
Фондация „Родители за родители“ е създадена, за да работи за промяна на нагласите и практиките, свързани с грижите за бременната, раждащата жена и новороденото. Фондацията си поставя за цел да съдейства за въвеждане на холистичния модел на грижа, за въвеждане на добри практики относно естествено протичащите процеси в организма на жената, свързани със зачеването, бременноста, раждането и следродилния период, да работи за познаване и зачитане на правата на бременната и родилката. Подпомага активно и съдейства за подготовката на родителите за задачите, които ще се налага да решават по пътя от зачеването до пълнолетието на децата им.

Сдружение “Естествено”
Учредено през 2008 година. Oбединява съмишленици, свързани от идеята за промяна на нагласите в обществото, в това число сред професионалните среди, към протичането на бременността, раждането и отглеждането на децата.
Работи за разширяване на възможностите за избор и информираност на удовлетворени родители и здрави и щастливи деца. Постига целите си чрез информационни кампании, групи за подкрепа, курсове за родители, диалог с институции и сътрудничество с местни и световни организации.

Фондация “Макове за Мери”
Учредена през 2012 година, работи в подрепа на родители, преживели перинатална загуба; за промяна на болничните практики, свързани с перинаталната загуба; но също така за превенция на интраутеринната и ранната неонатална смъртност чрез подобряване на майчиното здравеопазване и свързаните с него политики и професионални стандарти.

Сдружение „Родилница“
Регис­т­ри­рано е като юри­ди­ческо лице с нес­то­пан­ска цел в общес­т­вена полза през 2012 г., но още от 2009 г. работи като нефор­мална граж­дан­ска орга­ни­за­ция. Целите на сдру­же­ни­ето съг­ласно устава са да пре­дос­тавя инфор­ма­ция за пра­вата на жените по време на бре­мен­ност, раж­дане и след­ро­до­вия период; да пре­дос­тавя под­к­репа и юри­ди­ческа помощ на жени, пре­жи­вели трав­ма­тично раждане; да лобира с асо­ци­а­ции на лекари и аку­шерки, бол­ници и наци­о­нал­ната здравна сис­тема за подоб­ря­ване на кон­сул­та­тив­ната, родил­ната и след­ро­дил­ната помощ; да пре­дос­тавя инфор­ма­ция и под­к­репа на аку­шерки и дули; да учас­тва в подоб­ря­ване на зако­но­да­тел­с­т­вото по отно­ше­ние на кон­сул­та­тив­ната, родил­ната и след­ро­дил­ната помощ; да орга­ни­зира наб­лю­де­ния и ста­тис­ти­чески про­уч­ва­ния върху със­то­я­ни­ето на кон­сул­та­тив­ната, родил­ната и след­ро­дил­ната помощ и да орга­ни­зира кон­фе­рен­ции, семи­нари, пуб­лични акции и други законни форми на граж­дан­ска дей­ност, свър­зани със защита пра­вата на бре­мен­ните, родил­ките и жените.

Асоциация на българските дули
Обединява дули – професионални придружители по време на раждането, които са завършили обучителен курс към една от сертифициращите организации в света. Целта на организацията е да популяризира новата за страната ни професия „дула“, както и да наложи стандарти за работа, които всеки желаещ да практикува трябва да покрива. Дулите предоставят емоционален и физически комфорт на раждащата жена, осигурявайки й индивидуална грижа преди, по време и веднага след раждането.

Фондация “Приятелство”
Фондацията спомага със своята дейност за здравословен начин на живот на всеки човек, за социална активност по отношение на здравето и за хуманно здравеопазване. Вижда в бъдеще всички майки да са знаещи, спокойни и уверени, да раждат здрави и щастливи бебета, които растат в здравословна и любеща среда. Работи всеки човек да осъзнае и поеме отговорността за собственото и на децата си физическо и психическо здраве. Подготвя бъдещите майки за здравословна бременност, естествено раждане и първи грижи за бебето; предоставяме информация и подкрепа на младите семейства за отглеждане и възпитание на децата; работи за хуманизиране на майчиното и детското здравеопазване; променя нагласи и фокусира вниманието на обществото върху бременността, раждането и отглеждането на децата. Фондацията е създадена като леснодостъпна и открита организация за обществена полза да запълни празнотата в общественото здравеопазване по отношение на грижите и услугите за бременните жени, родилките, майките с малки деца и техните семейства. Основните методи са обучение, предоставяне на информация, работа в групи за подкрепа, консултации, организиране на събития и др.

Български хелзинкски комитет
Български хелзинкски комитет е независима, неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални, основана през 1992 г. Целите на БХК са да насърчава уважение и защита за правата на човека, да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост.
Работата на БХК се основава на систематично наблюдение на правозащитната ситуация в България. В своята дейност комитетът обръща специално внимание на правата на жените, на етническите и религиозните малцинства, правата на детето, правата на хората с психични, интелектуални и емоционални затруднения, на положението в местата за задържане, на свободата от дискриминация, на защитата от изтезания и малтретиране, на правата на бежанците и мигрантите, свободата на изразяване, достъпа до информация, проблемите на системата за наказателно правосъдие. БХК предлага правна помощ на жертви на нарушени човешки правата под формата на консултации или чрез поемане на дела пред вътрешните или международните съдилища. Комитетът също така работи в областта на образованието по права на човека, организира конференции, семинари, обществени акции и други форми на гражданска дейност, свързани с популяризиране на правозащитната идея сред обществеността.